Ρουμανικά

DECLARATIE privind benefictaril reali Subsemnatul, „ cetatean nascut la data dG , domiciliat in identificat cu C', seria - elberata la data , de cxnre , CNP in caiitate de reprezentant al societätii ...„-..m S.R.L, persoanä juridicä romänä cu sediul in J40f— ,'20_ , CUI prin prezenta; pe proprie räspundere, avänd cunostintä de dispozitiile art326 din CMJI Penal privind faisul in dedaratil, declar umätoarele. - - — unicul beneficiar real al societätij S.R.L.este: . cetatean nascut la data de domiciliat in identificat cu Cl, sena de catre. - tnodalitatea de exercjtare a controlului asupra societätii anternenthonate se in mod direct. prin asociatul unic cu datele de identificarede ma' sus. in confortmtate cu dispozitiile att.4 alin(2) lit a), pct f din Legea nr. 129/2019 pentru prevenjrea $1 spälårii bani/or $i finantärii terotismu/ui; - mé oblig sä comumc Ofictul Nattona,l al Remstru/ui competent tn terrnen de 15 (cincisprezece) zile once modificare retentoare la cele declarate_ Dau prezenta declaratie in conformttate cu prevedenle art 56 din nr 1294019 spre a sem in relatia cu Oficjul National al Rewstrului Come,'tu/ui onun& trebujnta o va cere DECLARANT

Ελληνικά

ΔΗΛΩΣΗ σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, «πολίτης γεννημένος σε dG , με έδρα την ταυτοποίηση με Γ ', σειρά - εκδόθηκε στις, από cxnre, CNP σε ποιότητα εκπρόσωπος της εταιρείας ... „- .. m S.R.L, ρουμανική νομική οντότητα με έδρα στο J40f—, '20_, CUI δια του παρόντος. μόνα τους ευθύνη, έχοντας γνώση των διατάξεων του άρθρου 326 του Ποινικού Κώδικα Ποινικής Δικονομίας σχετικά με το dedaratil, δηλώνω τα εξής. - - - ο μοναδικός πραγματικός ιδιοκτήτης του S.R.L. είναι: Το πολίτης που γεννήθηκε στις με έδρα το ταυτίζεται με το Cl, sena με. - ο τρόπος άσκησης ελέγχου στη θυγατρική είναι κατευθείαν. μέσω του μοναδικού συνεργάτη με τα παραπάνω δεδομένα ταυτοποίησης. σύμφωνα με τις διατάξεις του σημ. 4 παράγραφος (2) γράμμα α), στοιχείο στ του νόμου αριθ. 129/2019 για αποτροπή νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας · - mé oblig sä comumc Ofictul Nattona, l al Remstru / ui αρμόδιο tn terrenen 15 (δεκαπέντε) ημερών από τη στιγμή που η ανασταλτική αλλαγή σε αυτές που δηλώθηκαν Δίνω αυτή τη δήλωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 του αρ. 1294019 για να επικοινωνήσετε με το Εθνικό Γραφείο του Rewstrul Come, 'tu / ui onun & η ανάγκη θα το απαιτήσει Ο ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ

Metafrash.com | Όροι Παροχής Υπηρεσιών

Βεβαιωθείτε με τους κανόνες γραφής και την γλώσσα των κειμένων που θα μεταφράσετε. Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να σημειώσετε όταν θα χρησιμοποιείτε το λεξικό του metafrash.com είναι ότι οι λέξεις και τα κείμενα που χρησιμοποιούνται κατά τη μετάφραση αποθηκεύονται και μοιράζονται με άλλους χρήστες στο περιεχόμενο της σελίδας. Για αυτό το λόγο, σας ζηταμε προσοχή σε αυτό το θέμα στη διαδικασία μετάφρασης. Αν δεν θέλετε οι μεταφράσεις σας να δημοσιεύονται στην σελίδα, επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική διεύθυνση →"Επικοινωνία" Στο πλησιέστερο χρόνο θα αφαιρεθούν τα σχετικά κείμενα από το περιεχόμενο του ιστότοπου.


Πολιτική Απορρήτου

Οι τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν cookie για την εμφάνιση των διαφημίσεών σας με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις του εκάστοτε χρήστη στον ιστότοπό σας ή σε άλλους ιστότοπους. Η χρήση των cookie διαφήμισης από την Google επιτρέπει στην ίδια και τους συνεργάτες της να προβάλλουν διαφημίσεις στους χρήστες σας με βάση την επίσκεψή τους στους ιστότοπους σας ή/και σε άλλους ιστότοπους στο διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να εξαιρεθούν από τις εξατομικευμένες διαφημίσεις μέσω της σελίδας Ρυθμίσεις διαφημίσεων. (Εναλλακτικά, μπορείτε να κατευθύνετε τους χρήστες να εξαιρεθούν από τη χρήση cookie ενός τρίτου προμηθευτή όσον αφορά τις εξατομικευμένες διαφημίσεις, μέσω της σελίδας www.aboutads.info)